Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 17 september 2023 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. J.D. Cremer, De Wilgen
Ouderling(en): Hepke / Trienke Kooistra
Organist: Muziekkorps Looft den Heer

Diaken van Dienst: Daan / Hennie de Jong
Koster: Anneke Stelwagen
Beamist: Pieter Lindeboom

 Aanvangslied : Ps. 43 :3, 4
3. O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Stil gebed en Drempelgebed :
 
Vg.  O God, keer U naar ons toe . Deut. 8 : 1 
Gem.  En doe ons weer leven met hart en ziel .
Vg.  Laat ons, o Heer Uw liefde zien.
Gem.  En geef ons Uw heil .
Vg.  O Heer hoor ons gebed .
Gem.  En laat ons roepen tot U komen .
Vg.  Heilig ons hart ,o Heer ,zodat wij kind aan huis zijn in Uw geheimen
     en in U heiligdom , door Hem onze Meester, Jezus Messias
Gem.  Amen
 
Gez. 358 : 1,2,3
1  Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2  Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

3  Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

 
Kyriegebed ( gebed om ontferming)
 
Glorialied Gez. 284: 1, 2
1  O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2  Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

 
Gebed voor de opening van het Woord
 
Bijbellezing : Deut. 8 : 1 – 10 en Joh. 6 : 48 – 51.  Tekst Matth. 6 : 11
 
Gez. 477 : 1, 2
1  
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2  
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
 
Preek
 
Gez. 288 : 1, 6, 7
1  Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.

6  Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit
een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen
met heil'gen tesaam
de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.

7  Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.
 
Muzikaal intermezzo en collecte
- 1e collecte: Vredesweek
- 2e collecte: Kerk

HEILIG AVONDMAAL

Na de woorden van uitnodiging : Gez. 457 : 1 , 2
1  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

2  Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe eng'len, onvolprezen Heer.

Voor de zegening en lofprijzing  : Gez. 457  : 3, 4
3  Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.

4  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.

Pastorale mededelingen,
Na gedachteniswoorden voor de overleden broeder Sieberen Elzinga zingen we staande :

Lied 886, “Abba Vader, U alleen“
Abba Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
 
Voorbede en Dankgebed
 
Slotlied Gez. 456 ( zo mogelijk in het Frysk : Nw. Liedboek Gez. 415 )
1 Nim ús yn jo hoede,
seingje ús mei jo goedens.
Hef jo antlit oer ús, Hear,
dat jo ljocht skynt mear en mear.

2 Bring troch jo genede
yn ús hert jo frede
en bliuw mei de krêft ús nei
fan jo Geast by nacht en dei.

3 Amen, amen, amen!
Oan jo hillige namme,
Jezus Kristus, bringe we_ear,
Seingje_ús mei jo leafde, Hear!
 
Zegen


 

terug
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.