Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Postadres Postadres
Het postadres van de Protestantse Gemeente Oudega is
 

Buorren 31
9216 WB  Oudega

 

 
 
Kerkbestuur Kerkbestuur
CONTACTGEGEVENS PER JULI 2023;
 
Predikante / Kerkelijk werker
Predikante             Vacant    
 
Moderamen  
Predikante Vacant      
Voorzitter Neeltje Wiersma-Oosterhoff 06-10855366 Neeltje@famwiersma.nl
 
 
Scriba Janneke Geerligs - Lindeboom 371597 scribapgoudegasm@gmail.com  
Voorzitter ouderlingen     Hepke Kooistra 372404 h.kooistra49@chello.nl  
Voorzitter CvK Fokje Riemersma 06-15137845 lytswurkoudega@gmail.com
 
 
Voorzitter diaconie Linze Houwink 371358 lhouwink@hotmail.com  
Jeugdouderling Karin van der Velde 372155 karinvandervelde-ronda@hetnet.nl  
Notuliste Baukje van der Velde      
         
College van Ouderlingen  
Wijk A Jantje de Jong-de Boer 372370    
Wijk B Jannie Tjeerdsma - Paulusma 371807    
Wijk C
 
Hepke en Trienke Kooistra - van der Kooi 372404
 
   
Wijk D
 
Sjoerdsje de Vries-Veltman
 
06-83000882    
Wijk E Wieke de Vries-van der Kooi 372207    
Wijk F Willem Bouma 372079    
         
Jeugdouderlingen  
  Eeuwe en Karin van der Velde-Ronda
 
372155
 
eeuwevdvelde@hetnet
karinvandervelde-ronda@hetnet.nl
 
         
Diaconie  
Algemeen emailadres diaconieoudega@gmail.com  
Voorzitter Linze Houwink 372591 Wijk B  
Secretariaat Daan en Hennie de Jong - Klooster
 
06-54782776 Wijk A
 
 
Penningmeester
 
Joop Ybema
 
06-30504793 Wijk E
 
 
Vice Voorzitter
 
Gretha Toering - v.d. Veen
 
06-10033419 Wijk F
 
 
  Jannie de Vries-Elzinga
 
06-41637114 Wijk C
 
 
  Jan Benedictus 371109 Wijk D  
         
         
College van Kerkrentmeesters    
Voorzitter Fokje Riemersma - De Haan 06-15137845 lytswurkoudega@gmail.com  
Secretaris en vice-voorzitter Eelkje Wansink - Kooistra 06-22642763 kerkrentmeesters@pgoudega.nl  
Penningmeester Marten Kooistra   penningmeesterpgoudega@gmail.com  
Leden Kor Marinus      
  Roel de Boer      
  Grietzen Wijma      
  Richard Elzinga      
  Pieter Tjeerdsma      
  Kees de Vries      
         
Ondersteunend  
Kerkelijk Bureau Willie Cruiming 371128 kerkelijkbureau@pgoudega.nl  
Muntverkoop Jantsje de Jong 372370    
Archivaris Wieger Lindeboom 372528    
Kerknieuws Annet Marinus   kerknieuwsoudega@gmail.com  
Webbeheer Leo van der Bij 06-51235120 website@pgoudega.nl  
Beamteam     Beamteam-ItLjochtbeaken@gmx.com  
 
Voor overige contactgegevens van de diverse commissies, coördinatoren, verenigingen etc. verwijzen wij u naar het meest actuele jaarboekje.

 
 
Gebouwen Gebouwen
It Ljochtbeaken   0512-371797
De Bining                  0512-371797
It Folksgebou   0512-372557 / bgg 371741
 
Coördinatie De Bining Boukje Veenstra 371657
06-29316874
uilkeboukje@gmail.com
  Janneke Geerligs 371597 wesko@planet.nl
It Folksgebou Anneke Stelwagen 371741
372557
anne.anneke@hotmail.com
       
 
Stichting Sint-Agathatsjerke Stichting Sint-Agathatsjerke
Bestuurssamenstelling
voorzitter Leo van der Bij 06 - 51235120 leo-en-marja@upcmail.nl
secretaris Sipko Huismans 0512 - 37 14 18 sintagatha@pgoudega.nl
vice-voorzitter Bartele de Boer    
penningmeester Tineke Kooistra - Jelsma    
algemeen lid Arjen Bosgraaf    
afvaardiging kerkrentmeesters Jouke Kooistra    
 
Begraafplaats Begraafplaats
Beheerders Begraafplaats
Halbe de Vries 06 - 342 20 072
Jannie de Vries - Elzinga 06 - 416 37 114
Email begraafplaats.oudega.sm@gmail.com
 
Wijkindeling Wijkindeling
Wijk A 
Wijkwerkers
 
L. Lindeboom-Bosklopper
J. van der Velde-Jongsma
B. Zanstra-Elzerman
R. Elzinga-Meijer
C. Herder
Arkepolle
Dykfinne
De Koai
Wolwarren
Hegewarren
Skeane Heawei
De Geasten
Westersanning
Eksteursreed
Utein
De Tsjollen
It West vanaf nr. 31
Manjepetswei

Burgum, Berchhiem-Oranjestins
Burgum, Bulthuissingel
Leeuwarden, Anemoonstraat
Leeuwarden, Beethovenstraat
Twijzel, Boppelannen
   
Wijk B
 
Wijkwerkers

 
G. Kooistra-de Boer
C. Herder
S. Westerhof-de Vries
It West t/m nr. 30
Buorren
Achterwei
Goartersreed
Mounehoek
Skoallereed
Pastorijereed

Drachten, Burg.Wuiteweg-Bertilla
Drachten, Akkerland
   
Wijk C

 
Wijkwerkers

 
J. de Vries-van der Veen
A. Stelwagen-van Keimpema
B. Jonker
Great Haersmawei
Dwarssingel
De Wear
Jachtweide
Slotsingel
Op 'e Wal
Fabrykswei

Drachten, De Wetterwille
Drachten, Rietpol
Drachten, Slinge
Drachten, De Twee Gebroeders
Drachten, Rispinge

Haulerwijk, Meidoornlaan
Fochteloo, Noordeinde
Leeuwarden, Prinsessepark
Garyp, Skeanpaad
Opeinde, Wytze Brandsmalaan
Feanwâlden, Talma Hûs
   
Wijk D


 
Wijkwerkers

 
N. Kooistra-Wartena
H. Jonker-de Haan
B. de Jong-Spoor
Ds. Carsjenssingel
Smidterij
Potskipper
Weinmakkerij

Drachten, Eikesingel-Bertilla
Drachten, Het Vliet
Drachten, Stelpswijk
Drachten, De Nova Cura

Burgum, Berchhiem
Opeinde, Hegedykje
Earnewâld, Mindertsfean
   
Wijk E 
Wijkwerkers
 
S. Kuipers
J. Veenstra-Visser
Sânbuorren
Aldegeasterdyk
Opperbuorren East
Opperbuorren West
Gariperwei

Nijega, Hegewei
Nijega, Kommisjewei
Nijega, Swartewei

Garyp, Sigerswâld

Drachten, Unia
Drachten, Esseweg-Bertilla
Drachten, De Nijverheid
Drachten, Bruins Slotstraat

Burgum, Oranjestins
Haulerwijk, Sinnehiem
Opeinde, Peinder Mieden
Franeker, Burg. Dijkstraweg
Houtigehage, Ds. Visscherwei
Groningen, Turfsingel
   
Wijk F

 
Wijkwerkers

 
M. Reitsma-Wester
H. de Vries-van Akker
J. Verwoert-Sibma
It Krûmdeel
Langdeel
Roundeel
Eastersânning
Goudsjepoel
Finnen
Stienkampen
Skieppekampen

Nijega, Klynhoeke
Nijega, Fiifhoeke

Amsterdam, 1e Jan van der Heijdenstraat
Drachten, Graverij
De Tike, Master de Jongwei
Garyp, Miensker
Velp, Oranjestraat
Leeuwarden, Raaigras
Leeuwarden, Hollanderstraat
Beetsterzwaag, Meidoorn
 
 
 
 

Dankdienst voor het leven van mevr. Trijntje Dijkstra - Van der Woude
datum en tijdstip 21-09-2023 om 13.30 uur

Locatie; Sint-Agathatsjerke
 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 24-09-2023 om 10.00 uur
STARTZONDAG

Inloop met koffiedrinken vanaf 09.30 uur.
De dienst begint om 10.00 uur.
Na de dienst staat er een gezamenlijke maaltijd klaar!

 meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
Fryske Tsjinst
Koffiedrinken vóórafgaand aan de dienst, vanaf 09.30 uur
meer details

 
Kerk in Actie

Nieuws van de Diaconie, september 2023

17 september 1e collecte t.b.v. Vredeswerk Syrië

Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving.

Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar onmisbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie


  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.