Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

donderdag 26 mei 2022 om 09.30 uur

St.-Agathatsjerke
Voorganger(s): Ds. Mw. L. Veerman-van Dijk
Ouderling(en): Jantje de Jong
Organist: Kees Dijkstra

Diaken van Dienst: Jan Jouke Kooistra
Koster: Anneke Stelwagen
Beamist: 

 Hemelse zegen

Binnenkomen in stilte
Op de achtergrond klinkt muziek uit de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé


Welkomstwoord

Zingen: psalm 111: 1, 2
1.Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2. Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de HEER, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: U die uitstijgt boven deze aarde
A: Bevestig ons bestaan.
V: U die uw ogen over ons opslaat,
A: dat wij U zoeken, in de hemel en op aarde.
V: Zegen ons met de ruimte van uw Geest.
A: Amen

Zingen: Neem mij aan zoals ik ben (Lied 833)
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Gebed

Lezen uit de bijbel: 2 Koningen 2: 7-14

Een paar woorden ter overweging

Zingen: Wij knielen voor uw zetel neer (Gezang 231: 1, 2 LvdK ’73
)
1.Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met liedren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

2.Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Lezen uit de bijbel: Lukas 24: 46-53

Een paar woorden ter overweging

Zingen: Gezang 231: 3, 4 (LvdK ’73)

3.U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

4.Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, englen, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen: Al heeft Hij ons verlaten (Lied 663)

1.Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2.Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Zegen

Collecte;

- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte; Missionair Werk

terug
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 26-06-2022 om 09.30 uur
meer details

Zomeravondconcert Urker Mannenkwartet
datum en tijdstip 02-07-2022 om 20.00 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-07-2022 om 09.30 uur
Gezins / Hert & Syldienst
en Overstapdienst

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 10-07-2022 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Kerk in Actie 15 mei   meer
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.