Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 29 mei 2022 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. Mw. L. Veerman-van Dijk
Ouderling(en): Hepke / Trienke Kooistra
Organist: Kees Dijkstra

Diaken van Dienst: Gretha Toering
Koster: Louw Wobbes
Beamist: 

 Ik kom spoedig

Orgelspel

Lied voor de dienst: Een toekomst vol van hoop (van Sela)

Woord van welkom

Zingen: Psalm 27: 1, 4

1.Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de HEER die mij behouden zal!

4.Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: `Zoek mijn aangezicht'.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Bemoediging en groet

Zingen: Halleluja eeuwig dank en ere (Gezang 257, LvdK ’73)

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Gebed om ontferming

Zingen: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (Lied 834)

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Lezen uit de bijbel: Openbaring 22 (NBV ’21)

Zingen: En de Geest en de bruid zeggen: kom! (Hemelhoog 718)Uitleg en verkondiging: ‘Ik kom spoedig!’

Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore (Lied 489)

1.Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
`God zal ons redden' is zijn naam.
Opent uw hart, gelooft uw ogen,
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe 't woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.

2.Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3.Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede -
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Zingen: God fan fier en hein ús Heit

Zegen

Zingen: Kroon Hem met gouden kroon (Hemelhoog 216:1, 3)

1.Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

3. Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

Deurcollecte;
- 1e collecte: Eigen Jeugdwerk
- 2e collecte; Diaconie

terug
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 26-06-2022 om 09.30 uur
meer details

Zomeravondconcert Urker Mannenkwartet
datum en tijdstip 02-07-2022 om 20.00 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-07-2022 om 09.30 uur
Gezins / Hert & Syldienst
en Overstapdienst

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 10-07-2022 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Kerk in Actie 15 mei   meer
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.