Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 14 april 2024 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Ds. D.S. de Vries, Nij Beets
Ouderling(en): Willem Bouma

Diaken van Dienst: Linze Houwink
Koster: Cor Geerligs
Beamist: Leonard Marinus
Muzikale begeleiding: Gelegenheid combo

 


 
Lied voor de dienst: HH 493
We zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden.

Afkondigingen

Intochtslied: NLB 280: 1–3, 7
De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Stil gebed, bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Gebed

Lied: NLB 675
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Schriftlezing: Psalm 91: 1–6, 9–16 (BGT)
[1] Bij de Heer ben ik veilig,
hij is de allerhoogste God.
Bij hem vind ik rust,
hij is de machtige God.
[2] Daarom zeg ik tegen hem:
‘U beschermt me,
ik hoef niet bang te zijn.
Op u vertrouw ik.’
[3] De Heer helpt je als vijanden je achtervolgen.
Hij redt je als je doodziek bent.
[4] De Heer beschermt je,
zoals een vogel haar jongen beschermt
onder haar vleugels.
De Heer is trouw.
Hij is zo sterk als een schild,
hij houdt elke aanval tegen.
[5] Je hoeft niet bang te zijn voor gevaar in de nacht,
en overdag word je niet aangevallen.
[6] In het donker hoef je niet bang te zijn voor de dood,
en als het licht is, overkomt je geen kwaad.
[9] De Heer beschermt je,
bij de allerhoogste God ben je veilig.
[10] Rampen overkomen je niet,
het kwaad kan je niet raken.
[11] Want de Heer stuurt zijn engelen.
Zij zullen je altijd beschermen,
waar je ook bent.
[12] Hun handen zullen je dragen,
zodat je niet struikelt.
[13] Je bent sterker dan je sterkste tegenstander.
Je zult je grootste vijand overwinnen.
[14] Dit heeft de Heer beloofd:
‘Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden.
Ik zal je beschermen, omdat je mij kent.
[15] Als je mij roept, geef ik antwoord.
Als er gevaar is, ben ik bij je.
Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken,
[16] en ik geef je een lang leven.
Ik, de Heer, zal je redden,
en jij zult dat zien.’

Schriftlezing: Lucas 15: 3–6 (BGT)
[3] Daarom gaf Jezus dit voorbeeld. Hij zei: [4] ‘Stel dat je honderd schapen hebt, maar je raakt er één kwijt. Dan ga je dat ene schaap toch zoeken? Je laat de 99 andere schapen achter in het veld. En je gaat dat ene schaap zoeken totdat je het vindt. [5] Als je het schaap gevonden hebt, dan ben je blij. En je draagt het op je schouders naar huis. [6] Thuis roep je de buren en je vrienden. En je zegt: ‘Laten we feestvieren! Want ik heb het schaap gevonden dat ik kwijt was.’

Lied: Sela - Mijn toevlucht
De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Verkondiging

Bediening van de doop

Lied: HH 506
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen;
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnenlopen.

Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen;
houd ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

Presentatie

Onderwijzing

Lied: HH 503
Refrein:
God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten
en van binnenin.
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn.
Want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Refrein

Doopgebed

Belijdenis en geloften

Zegenlied: HH 473
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven;
zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn,
wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij,
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij,
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Doop en handoplegging

Verwelkoming

Loflied: HH 502
In het water van de doop
zien wij hoe God zelf belooft
dat zijn Naam voorgoed
aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons
niet veranderd is.

Met de Heer begraven
en weer opgestaan,
om voor Hem te leven,
Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop
putten wij geloof en hoop
dat Gods trouw
en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw
en liefde blijvend is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er
bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op, van schuld bevrijd,
in een leven dat
voorgoed veranderd is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon
en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat
leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

In zijn lichaam ingelijfd
Christus’ kerk die wereldwijd
is geroepen om een beeld
van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven,
vrij te zijn.

Cadeautjes en doopkaars

In memorium dhr. Otte Kooi.
Na het gedenken zingen we als gemeente, Lied 769: 1 en 2


Gebeden

Collecte
- 1e collecte: Diaconie
- 2e collecte: Kerk

Slotlied: 10.000 redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heenzending en zegen

Amen


Na de dienst is er koffiedrinken in De Bining

terug
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.