Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
ANBI ANBI

ANBI gegevens Protestantste Gemeente te Oudega

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente  te Oudega (Sm)
Telefoonnummer (facultatief): 0512 - 371797
RSIN PG 824207701
KVK nr.  PG 76426874
RSIN Diaconie 824207713
Website adres: https://oudega.protestantsekerk.net
E-mail: sribapgoudegasm@gmail.com
Adres: Buorren 31
Postcode: 9216 WB
Plaats: Oudega
Postadres: Postbus 11
Postcode: 9216 ZH
Plaats: Oudega
Bankrekening NL 08 RABO 0351 3000 58
 
De Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Protestantse Gemeente van Oudega (Sm) is een open, gastvrije en veelkleurige gemeente, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis mogen voelen. Ontmoeting met God en met elkaar is de kern van ons gemeente zijn
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk PKN 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Oudega. 

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de protestantse gemeente ligt bij het moderamen en de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 29 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Besluiten worden uitsluitend genomen door de kerkenraad. Het moderamen bereidt voor.
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit 10 leden, waarvan 4 ouderling-kerkrentmeester zijn, en wordt bijgestaan door een administrateur en ledenadministrateur.

Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal C
ollege voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3).
 
Specifieke samenstelling van de bestuursorganen kunt u vinden in het webmenu “contactgegevens” en in het jaarboekje.
 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.  Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
   
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
   
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

D. Beleidsplan.

De Protestantse Gemeente te Oudega committeert zich uiteraard aan het landelijke Beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland
 
Voor specifiek aspecten op ons eigen gemeente is een aanvullend CONCEPT beleidsplan 2024-2028 opgesteld en een Plaatselijke Regeling
 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN .
 
Aan kerkenraadsleden, colleges en commissies wordt geen vergoeding verstrekt voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten 2022

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via het jaarverslag College van Kerkrentmeesters 2023 en het jaarverslag DIACONIE 2023, rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Op de gemeenteavond heeft de kerkenraad verantwoording afgelegd aan de gemeente. De jaarrekeningen zijn eveneens verzonden aan het RCBB.


Een overzicht van de belangrijkste activiteiten 2023 treft u hieronder aan.

College Kerkrentmeesters
 • Het op peil houden van de pastorale zorg
 • Achterstallig onderhoud it Ljochtbeaken
College van Diaconie
 • Verzorgen avondmaal
 • Inzamelen en besteden van liefdesgaven
 

G. Voorgenomen bestedingen 2024.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: De pastoraal medewerkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Geplande activiteiten 2024
 • Graag gaan we door met de activiteiten die voor verschillende mensen aantrekkelijk waren; de Kinderkerk, de Hart & Ziel diensten, jeugdwerk en het Hûs fan Stilte.
 • We hopen weer een predikant in ons midden te hebben. Iemand die ook de gemeente steunt in het kerkenwerk en dominee voor het dorp wil zijn.
 • We zullen ons ook moeten bezinnen op het gebruik van de verschillende gebouwen. Er is een commissie gestart die het voorbereidende werk daarvoor doet.
 • Hoe kunnen wij nog meer ‘kerk-naar-buiten’ zijn;
  dienstbaar aan iedereen in onze dorpsgemeenschap
 • De laatste jaren is er ook meer geïnvesteerd om thuis via internet meer te vieren. Ook hier staan de ontwikkelingen niet stil en zullen we verdere investeringen moeten doen.
 • Reageren op de nood in de wereld.
Geplande bestedingen 2024
 • Schilderwerk toren van it Ljochtbeaken nadat de kozijnen zijn vervangen.
 • Achterstallig onderhoud it Folksgebou
 • Procesbegeleiding commissie toekomst gebouwen
 

De begroting kunt u downloaden via volgende linken  begroting CvK 2024 en de begroting CvD 2023
De begrotingen zijn ter goedkeuring voorgelegd door de kerkenraad aan de gemeente en aan het RCBB.
 

H. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.

Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente, alsmede via collectes hun (jaarlijkse) bijdrage voor het diaconale werk van de gemeente waartoe zij behoren te doen.


De Protestantse Gemeente te Oudega, beschikt naast het eigen Kerkgebouw ook over ander vermogen en eigendom in de vorm van de pastorie, de kosterswoning, It Folksgebou, diverse landerijen en geldmiddelen, welke vastgelegd zijn in diverse fondsen. 

Onze diaconie bezit naast geldmiddelen enkele percelen landbouw-grond. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzameling. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk (diaconaal quotum). Onder de “lasten beheer” zijn opgenomen de kosten voor administratie, bestuur en beheer diaconale bezittingen.

Naast de eigen kerk “It Ljochtbeaken” maken wij ook regelmatig gebruik van het door de Protestantse Stichting Sint-Agathatsjerke in beheer zijnde monumentale “Sint-Agathatsjerke”. De Stichting draagt verantwoordelijkheid af aan de Protestantse Gemeente en is eveneneens een ANBI. ANBI-gegevens van de Stichting kunt u vinden in het webmenu Sint-Agathatsjerke

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Zowel de jaarrekening als ook de begroting van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn afzonderlijk te downloaden in de hiervoor op de website ingerichte menu’s.
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.