Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
ANBI ANBI

ANBI gegevens  Stichting Sint-Agathatsjerke te Oudega

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Sint-Agathatsjerke  te Oudega (Sm)
Telefoonnummer (facultatief): 0512 - 37 14 18
RSIN 854896946
KVK nr. 62636170
Website adres: https://oudega.protestantsekerk.net
E-mail: sintagatha@pgoudega.nl
Adres: Buorren 1
Postcode: 9216 WB
Plaats: Oudega
Postadres: Buorren 31
Postcode: 9216 WB
Plaats: Oudega
Bankrekening Stichting NL 49 RABO 030 24 01 717
Bankrekening Begraafplaats NL 95 RABO 035 13 04 991
 
 
 
De stichting is opgericht op 10 februari 2015 en draagt de naam: ‘Protestantse Stichting “Sint-Agathatsjerke”. De stichting is opgericht overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in ordinantie 11-27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De stichting heeft ten doel, het optimaal behoud, het bewaken en het beschermen van al het Erfgoed, zijnde de Sint-Agathatsjerke, Begraafplaats en Vermogen (geld en landerijen).

De Stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De stichting heeft van de Belastingdienst een ANBI beschikking gekregen.  

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen, die allen ingeschreven zijn in het register van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm), dit conform kerkorde PKN art III lid 5; als dooplid, belijdend lid, of als gastlid van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm).

Specifieke samenstelling van het bestuur kunt u vinden in het webmenu “bestuur” en tevens in het jaarboekje van de Protestantse Gemeente te Oudega.
 

C. Doelstelling/visie.

De stichting heeft ten doel, het optimaal behoud, het bewaken en het beschermen van al het Erfgoed, zijnde de Sint-Agathatsjerke, Begraafplaats en Vermogen (geld en landerijen).

De stichting heeft in het kader van haar doelstelling, van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) in het bijzonder de volgende taken overgedragen gekregen:

a) zorg dragen, dat de Sint-Agathatsjerke en Begraafplaats tot in lengte van jaren voldoende gelden ter beschikking hebben voor volledig en optimaal onderhoud;
b) het beheren en onderhouden van de begraafplaats en de Sint-Agathatsjerke, welke een rijksmonument is;
c) het om niet ter beschikking stellen van de Sint-Agathatsjerke aan de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm) voor gebruik van erediensten, het vieren van Christelijke feestdagen en andere bijeenkomsten, al of niet van kerkelijke aard, met dien verstande dat de bijeenkomst niet strijdig mag zijn met de openbare orde en de goede zeden;
d) het open stellen van de begraafplaats voor inwoners van het dorp Oudega (Sm) en leden van de Protestantse Gemeente te Oudega (Sm);
e) het open stellen van de Sint-Agathatsjerke voor andere niet kerkelijke activiteiten.

D. Beleidsplan.

T.a.v. beleid heeft de stichting heeft een Beleidsplan 2021 - 2026 opgesteld, welke in het tabblad "Beleidsplan" is te downloaden via deze website.
 

E. Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd.
 

F. Verslag Activiteiten 2021

De stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van de Sint-Agathatsjerke en toebehoren en waakt over de financiele slagkracht van de stichting. De stichting legt via een jaarverslag verantwoording af aan de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Oudega. Het meest recente Jaarverslag 2023 kunt u inzien via deze website

Het Bestuur laat zich ten aanzien van de instandhouding en het onderhoud van de Sint-Agathatsjerke adviseren door de Stichting Monumentenwacht Friesland en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland of diens rechtsopvolgers e.e.a. vastgelegd in een meerjarig onderhouds- en restauratieplan.

Het SBKG heeft hiertoe een Meerjarenplan opgesteld op basis waarvan  de stichting het onderhoud geeft uitgevoerd. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 2021 - 2026.

De stichting heeft een Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld voor de periode 2021  - 2026. Het meerjarenplan is te donwloaden via het tabblad "Meerjaren Onderhoudsplan 2021-2026"

Het SBKG heeft hiertoe een Meerjarenplan opgesteld op basis waarvan  de stichting subsidie heeft aangevraagd bij Monumentenzorg. Inmiddels is de subsidie toegekend, groot ca. 60% van de geraamde kosten.

Geplande bestedingen 2021 - 2026
  • Onderhoud toren
  • Onderhoud klokken
  • Schilderwerk
  • Stucadoorwerk
Jaarlijks wordt de begroting hiervoor opgesteld en geactualiseerd.  In kader van de slechte staat van de toren is besloten een groot deel van de geplande activiteit reeds in 2021 uit te voeren. De betreffende subsidie is hier volledig voor toegekend, waarmee voorfinanciering voor een groot deel is voorkomen. Onderhoud van de toren is inmiddels uitgevoerd.

De begroting 2024 kunt u downloaden via volgende link  begroting Stichting 2024
De begroting is ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Oudega.
 

H. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Dit geldt derhalve tevens voor de Stichting

De stichting vraagt voor het onderhoud van de Sint-Agathatsjerke subsidies aan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In specifieke gevallen zal ook bij andere subsidie verstrekkers verzoeken ingediend worden.

De stichting beschikt naast het eigen Kerkgebouw ook over ander vermogen en eigendom in de vorm diverse landerijen en geldmiddelen, welke vastgelegd zijn in diverse fondsen. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan onderhoud van het kerkgebouw en het omliggende kerkhof

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Zowel de jaarrekening als ook de begroting van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn afzonderlijk te downloaden in de hiervoor op de website ingerichte menu’s.
terug
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.