Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 

zondag 25 februari 2024 om 09.30 uur

It Ljochtbeaken
Voorganger(s): Mw. E. Stellingwerf-Vinke , Woudsend
Ouderling(en): Willem Bouma
Organist: Kees Dijkstra

Diaken van Dienst: Gretha Toering
Koster: Auke de Boer
Beamist: Leonard Marinus

 


 
De 40dagentijd staat in 2024 in het teken van teksten uit Jeremia.
Jeremia was een profeet en wees op de broodnodige verandering van
het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.
Zijn oordeel was zwaar maar wel gericht op een nieuw begin.
Toch viel die boodschap niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol (de aarde)
Vandaag nog donkerbruin maar wordt hij de komende weken steeds groener.
In de komende weken gaat het over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven.
In het donker geeft een klein vlammetje immers veel licht !!!!

Tekst voor deze bloemschikking:
Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

 

Voor aanvang dienst: Lied 738

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Lied 27: 1,2 en 7 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij’

Votum en groet

Inleidende woorden

Kyriegebed

Lied: 680 : 1,3,4 en 5 ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’
Lezen: Genesis 15 : 5-12 en 17-18
5. Daarop leidde Hij Abram naar buiten. “Kijk eens naar de hemel,’ zei Hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En Hij verzekerde hem:’ Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen’ 6. Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. 7.Ook zei de HEER tegen hem: Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeлn, om je dit land in bezit te geven. 8.’HEER, mijn God,antwoordde Abram, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? 9.Haal een driejarige koe,zei de HEER, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. 10.Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. 11.Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg.12.Toen de zon bijna onderging, zonk Abram weg in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis.

17.Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18.Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. Dit land,zei Hij, geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat.

Lied 319 : 1,2,4, 6 en 7   ‘Alles wat er staat geschreven’

Lezen;  Marcus 9 : 2-10; Een stem uit de hemel

2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.
 
Lied 222 : 1,3 en 4  (Zingende Gezegend) ‘O Vader, bron van eeuwig licht’Overdenking

Lied 174 : 1,2,3 en 4 (Sjongend Op Wei) ‘Ik zal er zijn voor jou’

Gebeden

Collecte

- 1e collecte: Missionair Werk
- 2e collecte: Diaconie

Lied 871 : 1,2,3 en 4  ‘Jezus zal heersen waar de zon’

Zegenbede

Lied 425  ‘Vervuld van uw zegen’


Na de dienst is er koffiedrinken in De Bining

terug
 
 
 

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur

Inloop met koffie vanaf 09.30 uur
 meer details

Frijwilligersjune
datum en tijdstip 08-03-2024 om 19.45 uur
meer details

It Ljochtbeaken
datum en tijdstip 10-03-2024 om 09.30 uur

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19.30 uur

Biddag voor Gewas en Arbeid

 meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 17-03-2024 om 11.00 uur

 meer details

 
Paasgroeten actie 2024

  
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.