Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Oudega (Sm)
 
 
Aktie Kerkbalans Aktie Kerkbalans
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Vermogensrechtelijke aangelegenheden

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de zorg van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad. Zij doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad.
 
Het college van kerkrentmeesters
De ouderling-kerkrentmeesters vormen samen met de kerkrentmeesters (als bedoeld in lid 8.2.3) het college van kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters, waarvan de meerderheid bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te krijgen. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers is bepaald ter zake van de zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en de behandeling van bezwaar en geschillen.

Het college van kerkrentmeesters wijst uit hun midden een voorzitter (ouderling kerkrentmeester), een secretaris en een penningmeester aan.

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
 • het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van de ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid ;
 • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn;
 • het functioneren als opdrachtgever van de kosters en beheerders van gebouwen die in dienst van de gemeente werkzaam zijn;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;
 • het beheren van de verzekeringpolissen.
 
Het college blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogenrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.

Voorafgaande instemming van de kerkenraad is nodig voor rechtshandeling betreffende:
 • het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente
 • het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
 • het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen onder last of voorwaarde;
 • het oprichten van of deelneming aan een stichting;
 • het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen.
 
De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.

Elk jaar pleegt het college overleg met de kerkenraad over de, in samenhang met het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan, op te stellen begroting en het in overleg met het college van diakenen het opgestelde ontwerp-collecterooster van het komende kalenderjaar.

Nadat de kerkenraad de begroting voorlopig heeft vastgesteld, wordt deze aan de gemeente bekend gemaakt. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begroting kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begroting en het collecterooster vast.

Het college van kerkrentmeesters legt elk jaar voor 1 mei hun ontwerpjaarrekening voor aan de kerkenraad. Deze jaarrekening wordt vervolgens in de gemeente gepubliceerd en wordt (meestal tijdens een gemeenteavond) de gemeente in de gelegenheid gesteld hun mening over de jaarrekening kenbaar te maken bij de kerkenraad. Daarna stelt de kerkenraad de jaarrekening vast.

Het college van kerkrentmeesters onderhoudt nauwe contacten met het bestuur van de Protestantse Stichting Sint-Agathatsjerke te Oudega (Smallingerland), zoals geregeld is in de statuten van deze stichting
 
Aftrekbaarheid periodieke giften

Aftrekbaarheid periodieke giften
Periodieke giften, waaronder ook uw kerkelijke bijdrage zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Middels een "overeenkomst" kunt u dit voor een langere tijd (5 jaar) vastleggen bij de belastingdienst.
lees meer »
 
ANBI regeling ANBI regeling
Algemeen Nut Beoogde Instellingen.

Wat is ANBI
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea maar ook de kerk en aan de kerk verbonden stichtingen.

Ook onze gemeente is een ANBI

Wat betekent dit voor u?
Alle giften, welke u schenkt aan de Kerk of aan de Stichting zijn aftrekbaar van de belasting, hierbij te denken aan;
 • kerkelijke bijdrage
 • collectes (mits aantoonbaar)
 • schenkingen en legaten
Voor het aftrekken van collectes dient u de uitgaven te kunnen bewijzen. Dit kan het beste door zgn. collectemunten aan te schaffen. U ontvangt dan een bewijs, welke u bij uw aangifte kunt bewaren en op verzoek kunt tonen.

Munten zijn verkrijgbaar

Op iedere 1e maandag van de maand tussen 10.00-11.00 uur, of na telefonische afspraak

bij;

Mevrouw J. de Jong - de Boer
Eastersanning 2,  Oudega
tel. 0512-372370


In het menu ANBI, kunt u op deze website vinden?
 1. Naam van de gemeente, diaconie of classis (NB: de kerkordelijk juiste naam!)
 2. Het RSIN- of fiscaal nummer
 3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres)
 4. Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden)
 5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
 6. Verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk
 7. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk en de vindplaats daarvan – indien van toepassing)
 8. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting)
 9. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands)
 10. Een financiële verantwoording : samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar
 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen
Voor de eredienst maken we gebruik van een tweetal kerken, t.w.
 • de Monumentale Sint Agathatsjerke, Buorren 1, Oudega
 • It Ljochtbeaken, Buorren 31, Oudega
De Sint Agathatsjerke en de omliggende begraafplaats, wordt beheerd door de Stichting "Sint Agathatsjerke"
 
Zalen Zalen
Naast de kerkgebouwen zijn er 2 locaties beschikbaar voor vergaderingen, bijeenkomsten, verenigingen, commissies, jeugd, etc.

Hiervoor worden gebruikt;
 • It Folksgebou
  Fabriekswei 6 te Oudega

   
 • De Bining
  Buorren 31 te Oudega

It Folksgebou wordt beheerd door de koster en beschikt over een drietal zalen. De Bining is een bijgebouw van It Ljochtbeaken en wordt beheerd door vrijwiliggers.

Zaalhuur:
Beide gebouwen/of delen hiervan (zalen) kunnen worden gehuurd door derden. Huurtarieven en voorwaarden kunt u opvragen bij de coördinatoren en/of het College van Kerkrentmeesters (zie menu "contactgegevens").
 
 
 
 

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 28-07-2024 om 09.30 uur

 meer details

Tsjerkepaad
datum en tijdstip 03-08-2024 om 13.30 uur
meer details

St.-Agathatsjerke
datum en tijdstip 04-08-2024 om 09.30 uur

 meer details

 
Kerk in Actie 19-05
 
Kerkdienst Gemist
meer
 
Koffieschenkrooster 2024
 
ANBI
    
   Protestantse Gemeente Oudega

 
  Stichting Sint-Agathatsjerke
 
Diversen
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.